HÌNH ẢNH HỌP MĂT NGÀY 20/11 NĂM HỌC 2018-2019

HÌNH ẢNH TẬP THỂ TRƯỜNG

IMG_1559357371904_1559357452706

 

HÌNH ẢNH KHEN THƯỞNG TẬP THỂ NHÀ TRƯỜNG

IMG_1559357371148_1559357452408

HÌNH ẢNH LƯU NIỆM VỚI KHÁCH DỰ

IMG_1559357371228_1559357452547

HÌNH ẢNH CÁC BÉ BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ

IMG_1559357371463_1559357452584

IMG_1559357371576_1559357452620

 

IMG_1559357371678_1559357452648

 

IMG_1559357371788_1559357452684